POLITYTKA PRYWATNOŚCI

przez ARTE Barbara Oleksa, ul. Miła 6, 41-500 Chorzów

§1. Podstawowe definicje

 1. Administrator danych osobowych (dalej jako Administrator) – ARTE Barbara Oleksa, ul. Miła 6, 41-400 Chorzów, NIP 634-145-44-32
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 3. Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
 4. Polityka – niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
 6. Platforma – strona internetowa, znajdująca się pod adresem nonamestudio.pl, należąca do Administratora i zarządzana przez Administratora. Platforma umożliwia wzięcie udziału w szkoleniach online, organizowanych przez Administratora oraz służy do wymiany informacji między Uczestnikiem i Administratorem, w szczególności udzielaniu odpowiedzi na pytania Uczestnika, przekazywaniu komunikatów technicznych itp.
 7. Uczestnik – osoba, która dokonała dobrowolnie zapisu na szkolenie organizowane przez Administratora i bierze udział w tym szkoleniu. Za Uczestnika w rozumieniu niniejszej Polityki uważa się również osobę, która ukończyła szkolenie, a nie usunęła swojego konta na platformie nonamestudio.pl
 8. Odwiedzający – osoba, która za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej odwiedza Platformę

§2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora

 1. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością Administrator przetwarza określone poniżej dane osobowe Uczestników. Dane te Uczestnik podaje dobrowolnie, zapisując się na newsletter.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda Uczestnika (jaką wyraża, zapisując się na newsletter).
 3. Do danych osobowych, podawanych dobrowolnie przez Uczestnika, a przetwarzanych przez Administratora należą: imię i nazwisko, adres email, adres.
 4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Żadne dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim, nie są one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator zapewnia, iż podawane dobrowolnie dane osobowe Uczestnika i Odwiedzającego są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do wysyłki newslettera.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator zapewnia pełną przejrzystość przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także innych aktów prawnych, mających zastosowanie i regulujących przetwarzanie danych osobowych
 6. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia pełną możliwą ochronę techniczną i informatyczną – stosowanie programów antywirusowych, anty-malware, ograniczenia w dostępie do urządzeń, na których przetwarzane są dane osobowe, wyłącznie dla osób upoważnionych oraz maksymalnego ograniczenia ilości tych osób. Administrator niezwłocznie i bezpowrotnie usuwa ze wszelkich nośników te dane osobowe, co do których ustały podstawy ich przetwarzania lub przetwarzanie ich stało się bezcelowe. Administrator zapewnia również pełną i możliwą fizyczną ochronę nośników danych oraz pomieszczeń, w jakich znajdują się urządzenia, służące do przetwarzania danych osobowych.
 7. Mając na względzie fakt, iż jedyną drogą, jaką Uczestnik przekazuje dane osobowe jest droga elektroniczna (rejestracja na Platformie, poczta email), Administrator zapewnia wszelką możliwą ochronę techniczną tych danych, zapewniając Uczestnikowi pełny i nieograniczony wgląd w udostępnione Administratorowi dane osobowe oraz inne prawa, jakie Uczestnik posiada w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych
 8. Dane osobowe Uczestników nie są profilowane, nie są również przetwarzane w jakikolwiek całkowicie zautomatyzowany sposób. Wszelkie operacje na danych dokonywane są ręcznie przez Uczestnika lub Administratora

§3 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator stosuje rozwiązania techniczne zapewniające, że wszystkie operacje na danych osobowych są dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione.
 2. W żadnym wypadku Administrator nie udziela dostępu do przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim.
 3. Podmioty współpracujące z Administratorem – biura rachunkowe, firmy informatyczne itp. nie mają dostępu do żadnych danych osobowych Uczestników i nie uczestniczą w procesach ich przetwarzania
 4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych systemów zabezpieczeń danych osobowych. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki i rozwiązania, służące zwiększeniu zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

§4. Pliki cookies.

 1. Platforma korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. Platforma stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
 7. Zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane na platformie w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 8. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 9. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies.
 10. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy z listy poniżej wybrać przeglądarkę internetową / system i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

§5 Uprawnienia osoby fizycznej w zakresie jej danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnik ma prawo:
  1. Uzyskania informacji, w jakim celu i jakim przedziale czasowym przetwarzane są jego dane osobowe, o których mowa w niniejszej Polityce, żądać kopii udostępnionych danych
  2. Żądania sprostowania danych, które są nieaktualne, błędne, usunięcia danych, jeśli nadal są one w posiadaniu Administratora, a cel przetwarzania został osiągnięty
  3. Przekazania udostępnionych Administratorowi danych w dostępnym powszechnie formacie podmiotowi trzeciemu
  4. Wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych, co do których Uczestnik ma wątpliwości odnośnie celu ich przetwarzania
  5. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Wniosek o uzyskanie informacji o przetwarzanych danych, żądanie ich zmiany czy usunięcia Uczestnik wnosi w formie pisemnej na adres:

ARTE Barbara Oleksa, ul. Miła 6 41-500 Chorzów  lub poprzez email:

 1. Wniosek, o którym mowa w §6 ust. 2 powinien precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności określać:
  1. Z jakiego uprawnienia chce skorzystać Uczestnik
  2. Jakiego procesu przetwarzania danych osobowych dotyczy jego żądanie
  3. Jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie

§6. Postanowienia końcowe

 1. Na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia pełną integralność tych danych, nieudostępnianie ich podmiotom trzecim
 2. Dane osobowe Uczestników nie są gromadzone i przetwarzane w celach marketingowych. Jedynym celem gromadzenia i przetwarzania danych jest umożliwienie Uczestnikowi wzięcie udziału w szkoleniu oraz wystawienie i wysłanie dokumentów ukończenia szkolenia
 3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszelkich informacji o przetwarzaniu udziela Administrator, tel. +48 604459264
 4. Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej polityki, w szczególności w razie zmiany przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google